logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR XXIV/104/2005
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
z dnia 17 lutego 2005 roku
 
 
- w sprawie wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
 
          Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. z 2003 roku Dz.U. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala co następuje:
 
§1
 
Określa się wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 
§2
 
  1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach gminy Janowice Wielkie
  2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego mieszkaniowego zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
a)      przy jednej osobie w rodzinie – 6%
b)      przy dwóch osobach osobach rodzinie – 8%
c)      przy trzech osobach osobach rodzinie – 10%
d)      przy czterech czterech więcej osobach osobach rodzinie – 12%
                   średniego wynagrodzenia stażysty liczonego na podstawie art. 30 ust. 3 Karty        Nauczyciela.
  1. Do członków rodziny o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
  2. Nauczycielowi Nauczycielowi jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określą pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
  3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.
  4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
a)      niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
b)      od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
  1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy nie przysługuje w okresie urlopu bezpłatnego.
 
 
 
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.
 
§4
 
Traci moc Rozdział VII uchwały Nr XX/88/2000 z dnia 27 września 2000 roku Rady Gminy w Janowicach Wielkich Wielkich sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Janowice Wielkie.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
 
SZYMON MŁODZIŃSKI
 
 

Ilość odwiedzin: 2625
Skrócony opis: W sprawie wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 13:19:52
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 13:19:52
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-19 11:19:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner