logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR XXVII/121/2005
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
 Z dnia 23 czerwca 2005 roku
 

- w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin.

 
 

        Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 42, ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 118, poz. 1118 z 2003 roku ze zmianami ) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala co następuje:

 
 
§1
 

Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Dotyczy to również nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

 
§2
 

Tygodniowy wymiar kadry kierowniczej określa poniższa tabelka:

 
L.p.
Stanowisko kierownicze i liczba oddziałów w szkole
Tygodniowy wymiar zajęć
1.
Dyrektor Zespołu Szkół i Dyrektor Przedszkola
- do 7 oddziałów
- od 8 do 16 oddziałów
- powyżej 16 oddziałów
 
 
7 godzin
5 godzin
zwalnia się z godzin dydaktycznych
2.
Wicedyrektor szkoły
7 godzin
 
 
§3
 

Kadra kierownicza i nauczyciele korzystający ze zniżki godzin nie mogą mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych.

 
§4
 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Wójta Gminy Janowice Wielkie mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowo kadrze kierowniczej i nauczycielom korzystającym ze zniżki godzin.

 
§5
 

Dla nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi:

- pedagog realizujący pensum w jednej szkole – 25 godzin
- pedagog realizujący pensum w kilku szkołach – 20 godzin
 
§6
 

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym pensum to suma wymiarów zajęć poszczególnych przedmiotów. Wyliczenie wymiarów etatów nauczycieli prowadzących zajęcia wg różnych pensów polega na dodawaniu ułamków, które w licznikach mają liczby godzin zajęć a w mianownikach pensa tych zajęć.

 
§7
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

 
§8
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
 
SZYMON MŁODZIŃSKI
 
 
 

Ilość odwiedzin: 2618
Skrócony opis: W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz nauczycieli prze
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-04-03 12:02:11
Data udostępnienia informacji: 2007-04-03 12:02:11
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-03 12:06:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner