logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR XXVII/120/2005
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
Z dnia 23 czerwca 2005 roku
 

- w sprawie ustalenia dochodów własnych i kierunków ich wydatkowania przez jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych

 
 
 

      Na podstawie art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§1
 
Ustala się następujące źródła dochodów własnych:

Na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostka gromadzi dochody z :

1)      odpłatności rodziców za prowadzoną działalność działalność w zakresie żywienia dzieci,

2)      odpłatność pracowników korzystających z żywienia,

3)      wpływów za organizację kursów, konkursów, olimpiad, projektów,

4)      wynajmu pomieszczeń pomieszczeń sprzętu.

 
 
§2
 

Dochody własne jednostka przeznaczać będzie na wydatki z tytułów:

1)      zakupu artykułów żywnościowych,

2)      zakupu artykułów higienicznych dla potrzeb kuchni,

3)      zakupu pomocy dydaktycznych dydaktycznych wyposażenia szkoły,

4)      pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego,

5)      organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,

6)      zakupu nagród i innych wydatków związanych z organizacją kursów, konkursów, olimpiad, projektów,

7)      dofinansowanie bieżących wydatków szkoły,

 
 
§3
 

Rachunek dochodów własnych tworzy się przy Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wielkich

 
§4
 

Podstawą gospodarki finansowej rachunku dochodów własnych jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki, sporządzony przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich.

 
 
 
§5
 

Dysponentem rachunku dochodów własnych jest Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich.

 
§6
 

Obsługa księgowa rachunku dochodów własnych prowadzona będzie przez księgowość jednostki.

 
§7
 

Rachunek dochodów własnych Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich zwolniony jest z wpłat do budżetu.

 
§8
 

W terminie 20 dni po zakończeniu roku budżetowego Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich przedkłada – Wójtowi Gminy Janowice Wielkie – informację i sprawozdanie o realizacji planu finansowego rachunku dochodów własnych za rok ubiegły.

 
§9
 

Tracą moc uchwały Nr XXII/96/2000 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 18 grudnia 2000 roku – w sprawie utworzenia w Szkole Podstawowej w Janowicach Wielkich środka specjalnego jednostki budżetowej oraz Nr XXIII/105/2001 z dnia 22 lutego 2001 roku – zmieniająca uchwałe Nr XXII/96/2000 z dnia 18 grudnia 2000 roku – w sprawie utworzenia w Szkole Podstawowej w Janowicach Wielkich środka specjalnego jednostki budżetowej.

 
§10
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

 
§11
 

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

 
 
 
PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

 
 

SZYMON MŁODZIŃSKI

 

Ilość odwiedzin: 2583
Skrócony opis: W sprawie ustalenia dochodów własnych i kierunków ich wydatkowania przez jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-04-03 11:54:38
Data udostępnienia informacji: 2007-04-03 11:54:38
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-03 12:12:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner