logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UHWAŁA NR XXV/108/2005
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
Z dnia 1 kwietnia 2005 roku
 
 
- w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie
 
 
        Na postawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
 
§1
 
Ustala się regulamin udzielania uczniom pomocy materialnej.
 
§2
 
Stypendium socjalne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Janowice Wielkie
 
§3
 
 1. Wysokość przyznawanego stypendium uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie ucznia.
 2. przy dochodzie ucznia poniżej 150 zł na osobę w rodzinie, stypendium ucznia wynosi 200% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
 3. Przy dochodzie od 150 do 250 zł na osobę w rodzinie, stypendium wynosi – 100% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
 4. Przy dochodzie od 251 do 316 zł na osobę w rodzinie stypendium wynosi – 80% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
 5. W przypadku braku środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę stypendiów stypendiów wysokości określonej w ust. 1 – kwoty ustalone zgodnie z powyższymi zasadami podlegają proporcjonalnemu obniżeniu, za wyjątkiem kwot stypendium minimalnego.
 
§4
 
 1. Stypendium udzielane jest w formie rzeczowej, rzeczowej i pieniężnej, do kwot określonych w § 3.
 2. W przypadkach, gdy udzielanie stypendium w formie pieniężnej jest nieskuteczne, pomoc materialna będzie udzielona wyłącznie w formie rzeczowej, poprzez w szczególności: zakup podręczników szkolnych, zakup odzieży, wykup posiłków lub biletu komunikacji publicznej do wysoko.ści określonej w § 3.
 3. Na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia pomoc rzeczowa może być przyznana w formie rozliczenia rachunków zakupu określonych produktów lub usług o charakterze edukacyjnym.
§5
 
Stypendium przyznawane jest przez Wójta Gminy na podstawie wniosku oraz załączonych do niego dokumentów.
 
§6
 
 1. Stypendium przyznawane w formie pieniężnej wypłacane jest przez okres ustalony w decyzji w terminie od 10 do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc, w Bankowym Punkcie Obsługi Banku Gospodarki Żywnościowej S.A w Janowicach Wielkich.
 2. Do odbioru stypendium upoważnieni są rodzice lub pełnoletni wnioskodawcy po przedstawieniu dokumentu tożsamości.
 
§7
 
 1. Stypendium przyznawane w formie rzeczowej może obejmować również wartość stypendium przyznanego za okres kilku miesięcy.
 2. Dopuszcza się stosowanie formy rzeczowej i pieniężnej łącznie do wysokości określonej na podstawie §3.
 
§8
 
 1. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, uczen może otrzymać zasiłek w formie rzeczowej lub pieniężnej niezależnie od otrzymywanego stypendium socjalnego.
 2. Zasiłek przyznawany jest na podstawie wniosku rodziców ucznia – potwierdzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
§9
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.
 
§10
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
 
SZYMON MŁODZIŃSKI

Ilość odwiedzin: 2523
Skrócony opis: W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-19 11:12:54
Data udostępnienia informacji: 2007-03-19 11:12:54
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-19 11:24:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner