logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR XXV/112/2005
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
z dnia 1 kwietnia 2005 roku
 
- w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Janowice Wielkie osobom do tego uprawnionym
 
 
          Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr. 64, poz. 593 ze zmianami), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala co następuje:
 
§1
 
  1. Osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy, nie posiadającym osób bliskich oraz krewnych, względnie, gdy osoby te nie mają możliwości ich pochowania, przysługuje pogrzeb sprawiony przez Gminę Janowice Wielkie.
  2. Postanowienia ust. 1 odnosza się także do osób, których tożsamości nie można ustalić, po uzyskaniu zgody Prokuratora.
 
§2
 
  1. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
  2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu po rozeznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego.
 
§3
 
  1. Pogrzeb sprawia się według obrządku zgodnie z wyznaniem zmarłego, na cmentarzu komunalnym Gminy Janowice Wielkie.
  2. Sprawienie pogrzebu na innym cmentarzu niż komunalny, może nastąpić pod warunkiem, że osoby, które się tego domagają, pokryją różnicę pomiędzy kosztami obowiązującymi na cmentarzu komunalnym, a kosztami obowiązującymi na wybranym cmentarzu.
 
§4
 
Usługi pogrzebowe obejmują: przygotowanie zwłok do pochówku, dostarczenie trumny, przechowywanie zwłok, obsługe pogrzebu, wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu tabliczką, zakup wieńca pogrzebowego, oraz posługę duchownego lub mistrza ceremonii pogrzebowej.
 
§5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.
 
 
§6
 
Traci moc uchwała Nr XXIV/102/97 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu ze środków pomocy społecznej przez Gminę Janowice Wielkie.
 
§7
 
Uchwała wchodz w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
 
SZYMON MŁODZIŃSKI
 
 
 

Ilość odwiedzin: 2611
Skrócony opis: W sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janowice Wielkie osobom do tego uprawnionym
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-20 12:48:44
Data udostępnienia informacji: 2007-03-20 12:48:44
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-20 12:52:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner