logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Petycje
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR XXVIII/128/2005
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE
Z dnia 3 sierpnia 2005 roku
 

- w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 
 

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala co następuje:

 
§1
 

Wójt Gminy w terminie do 15 września każdego roku wydaje jednostkom organizacyjnym podległym gminie i referatom gminy wytyczne w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok następny.

 
§2
 
 1. Wnioski o ujęcie zadań w budżecie mogą być składane do 25 września. Wnioski składać mogą kluby radnych, radni, komisje rady, mieszkańcy, organizacje pozarządowe.
 2. wnioski powinny zawierać nazwę zadania, uzasadnienie realizacji oraz w miarę możliwości szacunkowy koszt.
 3. wszystkie wnioski w zakresie wysokości kosztów podlegają weryfikacji poprzez poszczególnych pracowników gminy.
 
 
§3
 

Jednostki organizacyjne gminy oraz kierownicy referatów opracowane materiały planistyczne oraz zweryfikowane wnioski o których mowa w § 2 składają w terminie do 30 września Wójtowi Gminy.

 
§4
 

Na podstawie materiałów planistycznych oraz wskaźników Wójt Gminy opracowuje projekt budżetu na rok następny, który powinien obejmować:

 1. Prognozę dochodów budżetu gminy wg ważniejszych źródeł i klasyfikacji budżetowej w porównaniu z prognozowanym wykonaniem roku poprzedniego.
 2. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
 3. Zestawienie dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów oraz przychodów przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.
 4. Zestawienie wynagrodzeń wynagrodzeń pochodnych od wynagrodzeń.
 5. Wykaz realizowanych inwestycji gminy z wyszczególnieniem nakładów inwestycyjnych ze wskazaniem zadań realizowanych w roku budżetowym i latach następnych.
 6. Zestawienie dochodów i wydatków w podziale na działy i rozdziały z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
 8. Plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
 9. Prognozę spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym.
 10. Zestawienie planowanych dotacji przyznawanych z budżetu gminy z wyszczególnieniem planowanych do realizacji zadań
 11. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
 12. Określenie wysokości sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania nie mające pokrycia w planie finansowym.
 13. Upoważnienie dla Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
 14. Upoważnienie dla Wójta do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.
Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej powinny zawierać:
 1. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów ujętych w projekcie budżetu
 2. Omówienie wydatków budżetowych planowanych do realizacji w roku budżetowym
 3. Informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych inwestycyjnych podziale na już zrealizowane i planowane do realizacji.
 
 
§5
 
 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi Wójt Gminy najpóźniej do 15 listopada każdego roku przekazuje Radzie Gminy oraz przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 2. Projekt uchwały budżetowej podlega opiniowaniu przez wszystkie komisje rady, które w terminie do 30 listopada przekazują je do komisji właściwej do spraw budżetu która po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji opracowuje swoją opinie do projektu uchwały budżetowej.
 3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej zobowiązana jest do wskazania źródła finansowania.
 4. Opracowaną opinię komisja właściwa do spraw budżetu przedstawia Wójtowi Gminy do dnia 10 grudnia każdego roku.
 5. Wójt Gminy po zapoznaniu się ze zbiorczą opinią komisji właściwej do spraw budżetu przedkłada Radzie Gminy uwzględnione wnioski w formie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą sesji budżetowej.
 6. Wnioski nieuwzględnione w projekcie uchwały budżetowej wymagają uzasadnienia.
 
 
§6
 

Porządek sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty:

 1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej
 2. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 3. Odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji i komisji właściwej do spraw budżetu przez przewodniczących poszczególnych komisji.
 4. Odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie wniosków i opinii poszczególnych komisji.
 5.  Dyskusja nad wnioskami i projektem uchwały budżetowej
 6. Głosowanie każdego wniosku osobno
 7. Głosowanie całej uchwały budżetowej
 
 
§7
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

 
§8
 

Traci moc uchwała XXII/54/99 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 29 listopada 1990 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 
§9
 

Uchwala się Uchwałą Rady Gminy Janowice Wielkie Nr XXVII/119/2005 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.

 
§10
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
 
SZYMON MŁODZIŃSKI

Ilość odwiedzin: 2456
Skrócony opis: W sprawie procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-04-11 11:47:19
Data udostępnienia informacji: 2007-04-11 11:47:19
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-11 11:49:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner