logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR XXIX/129/2005
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE
Z dnia 30 września 2005 roku
 

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

 
 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 i 4 art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 roku Nr 15 ze zmianami / Rada gminy Janowice Wielkie uchwala co następuje:

 
§1
 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                                                    101.057 zł

Z tego:

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej o kwotę         25.227 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę          9.588 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                            9.588 zł

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę                                         15.639 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                            15.639 zł

w dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych
i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej                                  57.330 zł
rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego , podatków

i opłat lokalnych od osób prawnych                                                                    46.330 zł

rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                   11.000 zł

§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej                                                             3.000 zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych                                                   3.000 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków                                             5.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę                                                              18.500 zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne o kwotę                                                    16.500 zł

§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                               16.000 zł

§ 6310 dotacje z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych                                                                                                               500 zł

rozdział 85295 pozostała działalność działalność kwotę                                        2.000 zł

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

zadań własnych gmin                                                                                               2.000 zł

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę                                                     360.000 zł

Z tego:

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę                                                  360.000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę                                                   360.000 zł

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin pozyskane z innych źródeł                                                                        360.000 zł

 
 
 
§2
 

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę                                                              145.422 zł

Z tego:
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę                                                             15.000 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę                                          15.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę                                                                    15.000 zł

w dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę o kwotę                                                                                     8.000 zł

rozdział 40001 dostarczanie ciepła o kwotę                                                                   8.000 zł

§ 4210 zakup materiałów materiałów wyposażenia o kwotę                                         8.000 zł

 

w dziale 600 Transport i łączność o kwotę                                                                  10.400 zł

rozdział 60095 Pozostała działalność o kwotę                                                             10.400 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę                                                        10.400 zł

 
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę                                                           8.000 zł
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                             6.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                                      6.000 zł

rozdział 70095 pozostała działalność o kwotę                                                                 2.000 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego                                                                           2.000 zł

 

w dziale 710 działalność usługowa o kwotę                                                                    3.700 zł

rozdział 71035 cmentarze o kwotę                                                                                   3.700 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę                                                                        3.000 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        600 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy                                                                                         100 zł

 

w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę                                                             15.870 zł                  

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę                                                                            10.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę                                                                       10.000 zł

rozdział 75095 pozostała działalność o kwotę                                                                 5.870 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę                                                                        4.800 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        950 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy                                                                                         120 zł

 
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej o kwotę                                                                                                       25.227 zł

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej                                                     9.588 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                          2.622 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę                                                                         3.277 zł

§ 4410 krajowe podróże służbowe                                                                                      560 zł

 

w dziale 756 wydatki związane z poborem podatków                                                     3.000 zł

rozdział 75647 pobór podatków i opłat                                                                            3.000 zł

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                 2.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę                                                                         1.000 zł

 

w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę                                                                  6.725 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                  6.725 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę                                                                        5.200 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     1.000 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy                                                                                         125 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                                                             400 zł

 

w dziale 852 pomoc społeczna o kwotę                                                                        28.500 zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne                                                                           16.500 zł

§ 3110 świadczenia społeczne                                                                                       16.000 zł

§ 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        500 zł

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe                                                                           10.000 zł

§ 3110 świadczenia społeczne                                                                                       10.000 zł

rozdział 85295 pozostała działalność o kwotę                                                                2.000 zł

§ 3110 świadczenia społeczne                                                                                         2.000 zł

 
w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona

środowiska o kwotę                                                                                                       21.000 zł

rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                     1.000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   1.000 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic                                                                                    20.000 zł

§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                                                 20.000 zł

 

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę                                                                 404.365 zł

Z tego:
W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

Elektryczną, gaz i wodę                                                                                                   1.900 zł

Rozdział 40001 dostarczanie ciepła                                                                                 1.900 zł

§ 4430 różne opłaty i składki                                                                                           1.900 zł

 

w dziale 600 Transport i łączność o kwotę                                                                      5.740 zł

rozdział 60095 Pozostała działalność o kwotę                                                                 5.740 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                                      5.740 zł

 

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa o kwotę                                                          10.000 zł

rozdział 70095 pozostała działalność o kwotę                                                               10.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                                      6.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki                                                                                           4.000 zł

 

w dziale 710 działalność usługowa o kwotę                                                                    3.000 zł

rozdział 71035 cmentarze o kwotę                                                                                  3.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                                      3.000 zł

 

w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę                                                               3.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmi8n o kwotę                                                                            3.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę                                                                             3.000 zł

 
w dziale 756 Wydatki związane z poborem podatków                                                    1.000 zł

rozdział 75647 pobór podatków i opłat                                                                            1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                          1.000 zł

 

w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę                                                              366.725 zł

rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę                                                           360.000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           360.000 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                             6.725 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                     4.725 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                                  2.000 zł

 
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska o kwotę                                                                                                  13.000 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                              13.000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę                                                                 10.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                1.600 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy                                                                                    400 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                                                     1.000 zł

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi                                  7.697.046 zł

 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
 
SZYMON MŁODZIŃSKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 2479
Skrócony opis: W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-04-11 11:49:40
Data udostępnienia informacji: 2007-04-11 11:49:40
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-11 11:51:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner