logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR XXXII/146/2005
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
Z dnia 30 grudnia 2005 roku
 

- w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
 

                   Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 ze zm.) – Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala co następuje:

 
§1
 

Przyjmuje się Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§2
 

Wykonanie uchwały powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.

 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
SZYMON MŁODZIŃSKI
 
 
 
 
 

PROGRAM GMINNEJ KOMISJI DO SPRAW ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY JANOWICE WIELKIE NA ROK 2006

 

Program Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powstał w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
 
 
Cele programu:

I.                   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i soscjoterapeutycznych.

II.                Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

III.             Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

IV.              Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

V.                 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu narkomanii i o przeciwdziałaniu przemony w rodzinie.

VI.              Realizacja Programu

VII.           Zasady wynagradzania członków Komisji do spraw rozwiązywania Problemów Alkoholowych

VIII.        Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 
 
 

Szczegółowe zadania programu – metody realizacji

 
Dział I:
 1. Realizacja w szkołach programów profilaktycznych dotyczących alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie.
 2. Organizowanie i wspieranie form spędzania wolnego czasu w postaci zimowisk i koloni dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią (alkoholizm, narkomania, przemoc)
 3. Organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych popularyzujących trzeźwy umysł i zdrowy styl życia.
 4. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży (zajęcia muzyczne, teatralne)
 5. Organizowanie zajęć edukacyjno – informacyjnych dla dorosłych (warsztaty profilaktyczne dotyczące problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie)
 6. Doposażenie i modernizacja istniejących placów zabaw
 7. Dofinansowanie szkoleń, kursów dotyczących profilaktyki uzależnień
 8. Przystąpienie do kampanii pt.

Ilość odwiedzin: 2502
Skrócony opis: W sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-04-24 13:08:05
Data udostępnienia informacji: 2007-04-24 13:08:05
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-24 13:09:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner