logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR XXVII/118/2005
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE
Z dnia 23 czerwca 2005 roku
 

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 i 4 art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2003 roku Nr 15 ze zmianami – Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala co następuje:

 
§1
 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                                                        - 626.280 zł     

Z tego:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę                                                   - 547.000 zł

 

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi o kwotę               - 547.000 zł

§ 6291 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

pozyskanych z innych źródeł źródeł kwotę                                                         - 547.000 zł

 

w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę                                                      - 3.630 zł

 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę                                                       - 3.630 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy o kwotę                                                    - 3.630 zł
 

w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę                                                               - 19.000 zł

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę                                              - 19.000 zł

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę                                                              - 19.000 zł

 
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę                                     - 56.650 zł
 

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów uczniów kwotę                            - 56.650 zł

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę                                                               - 56.650 zł
 

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                                                            - 550.630 zł

Z tego:                                 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę                                                        - 547.000 zł

 

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi o kwotę                    - 547.000 zł

 
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

pozyskane z innych źródeł źródeł kwotę                                                                  - 547.000 zł

 

w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę                                                           - 3.630 zł

 
rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę                                                            - 3.630 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę                                                         - 3.630 zł

 

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi                               8.645.898 zł

 
§2
 

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę                                                              195.685 zł

Z tego:

W dziale 600 Transport i łączność o kwotę                                                          30.000 zł

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                       30.000 zł

 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżetowych kwotę         30.000 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę                                                   4.300 zł

 

rozdział 70095 Pozostała działalność działalność kwotę                                         4.300 zł

§ 4040 zakładowy fundusz nagród o kwotę                                                             4.300 zł

 

w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę                                                       53.000 zł

 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę                                                           51.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zdrowotnych kwotę                                              1.000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżetowych kwotę            50.000 zł

 

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę                                                                          1.700 zł

 

§ 4240 zakup pomocy naukowych naukowych kwotę                                                1.600 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                   100 zł

 

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę                                                                                  200 zł

 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zdrowotnych kwotę                                                   100 zł

 

w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę                                                                       41.535 zł

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne o kwotę                                                             14.831 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę                                                                       6.626 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę                                                       2.060 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy o kwotę                                                                           145 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych pozostałych kwotę                                                      6.000 zł

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę                                                       19.000 zł

 

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę                                                                          19.000 zł

 

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę                                                     7.704 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę                                                                   3.600 zł

§ 4350 opłaty za usługi internetowe o kwotę                                                                      708 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę                                                                         333 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę                    3.063 zł

w dziale 854 Edukacja opieka wychowawcza o kwotę                                               56.850 zł
 

rozdział 85401 światlice szkolne o kwotę                                                                       200 zł

 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę                                                                        200 zł

 

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów uczniów kwotę                                 56.650 zł

 

§ 3240 stypendia stypendia kwotę                                                                               56.650 zł

 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę                         10.000 zł

 

rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę                                      10.000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę                                    10.000 zł

 

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę                                                                     120.035 zł

Z tego:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę                                                         14.300 zł

 

Rozdział 70095 Pozostała działalność działalność kwotę                                              14.300 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę                                                       4.300 zł

§ 4210 zakup materiałów materiałów kwotę                                                                  10.000 zł

 

w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę                                                                 80.000 zł

 

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                                              80.000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżetowych kwotę                 80.000 zł

 

w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę                                                                  3.000 zł

 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę                                                                   1.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych pozostałych kwotę                                                        1.000 zł

 

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę                                                                                1.700 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę                                                                     230 zł

§ 4210 zakup materiałów materiałów kwotę                                                                      670 zł

§ 4270 zakup usług remontowych remontowych kwotę                                                     800 zł

 

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę                                                                                       200 zł

 

§ 4300 zakup usług pozostałych pozostałych kwotę                                                           200 zł

 

rozdział 80114 zespoły obsł. Ekon.-szkół o kwotę                                                            100 zł

 

§ 4300 zakup usług pozostałych pozostałych kwotę                                                          100 zł

 

w dziale 852 pomoc społeczna o kwotę                                                                        22.535 zł

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne o kwotę                                                             14.831 zł

 

§ 4300 zakup usług pozostałych pozostałych kwotę                                                    14.831 zł

 

rozdział 85219 Óśrodki pomocy społecznej o kwotę                                                     7.704 zł

 

§ 4300 zakup usług pozostałych pozostałych kwotę                                                       7.704 zł

 

w dziale 854 Edukacja opieka wychowawcza o kwotę                                                     200 zł

 

rozdział 85401 świetlice szkolne o kwotę                                                                          200 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych pozostałych kwotę                                                           200 zł

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi:                               7.947.707 zł

 
§3
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
 
SZYMON MŁODZIŃSKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U Z A S A D N I E N I E

 

        Kwotę dofinansowania z programu SAPARD należało przenieść z § 6298 na § 6291 ponieważ środki są środkami przedakcesyjnymi mimo podpisanej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie wodociągu po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Zwiększono dochody o kwotę 56.650 zł na podstawie informacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nr KO-O-0341/5c/2005 o wysokości środków finansowych przyznanych gminie na stypendia stypendia zasiłki szkolne, o kwotę 19.000 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-31/05 o zwiększeniu planu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Pozostałe zmiany wynikają z przeniesień dochodów i wydatków budżetowych budżetowych ramach działów, paragrafów paragrafów i rozdziałów.

 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 2603
Skrócony opis: W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-04-03 11:48:04
Data udostępnienia informacji: 2007-04-03 11:48:04
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-03 11:51:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner