logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR XXVII/119/2005
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
 Z dnia 23 czerwca 2005 roku
 

- w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi  budżetu gminy

 
 

        Na podstawie art.53, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co następuje:

 
 
§1
 
  1. Wójt Gminy w terminie do 15 września każdego roku wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy i referatów oraz pracowników Urzędu Gminy, uczestniczących uczestniczących procesie planowania.
  2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 winno określić między innymi :
1/ złożenie projektu budżetu]

2/ szczegółowości materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu

3/ wzory formularzy planistycznych

4/ termin opracowań wycinkowych materiałów planistycznych

 
§2
 

Szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu określają załączniki do niniejszej uchwały od Nr 1 do Nr 8 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 
§3
 
  1. Jednostki organizacyjne Gminy oraz kierownicy referatów referatów pracownicy składają sporządzone materiały planistyczne określone zarządzeniem, o którym mowa w § 1, ust. 1 w terminie do 30 września Skarbnikowi Gminy.
  2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków wniosków dotację wyszacowanych dochodów własnych budżetu gminy, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa, Skarbnik Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu i w terminie do 30 października przedłoży Wójtowi Gminy celem dokonania jego weryfikacji i ustalenia ostatecznej wersji projektu budżetu gminy wraz z objaśnieniami oraz przekazania uprawnionym organom i podania do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawowymi.
 
 
§4
 
  1. przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi, kieruje projekt do wszystkich komisji stałych Rady Gminy w celu zaopiniowania oraz wyznacza termin sesji budżetowej.
  2. Komisje Rady Gminy w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których wyrażają w formie pisemnej opinię do projektu budżetu.
  3. Przewodniczący Rady Gminy przedkłada Wójtowi Gminy opinię komisji do projektu budżetu, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem sesji Rady Gminy.
 
 
§5
 

Traci moc uchwała XIII/54/99 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 29 listopada 1999 roku – w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 
 
§6
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.
 
§7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
 
SZYMON MŁODZIŃSKI

Ilość odwiedzin: 2655
Skrócony opis: W sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-04-03 11:51:24
Data udostępnienia informacji: 2007-04-03 11:51:24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-03 11:54:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner