logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR XXVIII/127/2005
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
Z dnia 3 sierpnia 2005 roku
 

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

 
 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 i 4 art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 roku Nr 15 ze zmianami / Rada gminy Janowice Wielkie uchwala, co następuje:

 
§1
 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                                                        8.282 zł

Z tego:
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych

fizycznych innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej               6.954 zł

rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od

czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                  6.954 zł

§ 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących gmin                                                                                        6.954 zł

w dziale 801 oświata i wychowanie o kwotę                                                     1.328 zł

 

rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę                                                      1.328 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących gmin                                                                         1.328 zł

 

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi                       8.654.180 zł

 
§2
 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                                                        8.282 zł

Z tego:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo o kwotę                                                     1.500 zł

Rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa wsi                                               1.500 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        1.500 zł

 

w dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę o kwotę                                                                                              1.000 zł

 
rozdział 40001 dostarczenie ciepła                                                                       1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów materiałów wyposażenia                                              1.000 zł

 
w dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych

oraz jednostek organizacyjnych oraz wydatki związane z poborem podatków     4.454 zł

rozdział 75647 pobór podatków i opłat                                                                  4.454 zł

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                       2.954 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                             1.500 zł

w dziale 801 oświata i wychowanie o kwotę                                                        1.328 zł

rozdział 80101 szkoły podstawowe                                                                       1.328 zł

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów                                                                1.328 zł

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi                             7.955.989 zł

 
§3
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
 
SZYMON MŁODZIŃSKI
 
 
 
UZASADNIENIE
 

         Wprowadzono dochody w kwocie 6.954 zł na podstawie złożonego wniosku do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i przekazanych przez Fundusz środków, jest to kwota rekompensująca ustawowe ulgi podatkowe dla zakładów pracy chronionej, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 czerwca i 6 lipca zwiększono dochody i wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w kalsach pierwszych szkół podstawowych.

Pozostaje zmiany wynikają z potrzeb w zakresie wykonywania budżetu.

Ilość odwiedzin: 2572
Skrócony opis: W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-04-04 10:42:56
Data udostępnienia informacji: 2007-04-04 10:42:56
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-04 10:44:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner