logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR XXXII/144/2005
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE
Z dnia 30 grudnia 2005 roku
 

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

 
 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 i 4 art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami/ - Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala co następuje:

 
§1
 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                                                               311.416 zł

Z tego:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. i wodę                          10.000 zł

     Rozdział 40002 Dostarczenie wody                                                                          10.000 zł

     § 0830 Wpływy z usług                                                                                             10.000 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                            500 zł

    rozdział 70095 Pozostała działalność                                                                              500 zł

    § 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                 500 zł

w dziale 710 Działalność usługowa                                                                                 5.000 zł

    rozdział 71035 Cmentarze                                                                                            5.000 zł

   § 0830 Wpływy z usług                                                                                                 5.000 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                                    15.120 zł

   rozdział 75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                  15.120 zł

 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                        15.120 zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych                                         33.000 zł

   rozdział 75615 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych                  2.500 zł

 § 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej                                                                    2.500 zł

 rozdział 75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych               29.300 zł

 § 0320 wpływy z podatku rolnego                                                                                  6.000 zł

 § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych                                               10.000 zł

 § 0430 wpływy z opłaty targowej                                                                                     300 zł

 § 0450 wpływy z opłaty administracyjnej                                                                      1.800 zł

 § 0500 podatek od czynności cywilno – prawnych                                                      10.000 zł

 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat                                                                       1.200 zł

 rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.                                1.200 zł

 § 0480 wpływy z opłat za zezw. Na sprzedaż alkoholu                                                  1.200 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie                                                                                9.100 zł

    rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                             9.100 zł

   § 0830 wpływy z usług                                                                                                 9.100 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna                                                                                   206.000 zł

    rozdział 85212 Świadczenia rodzinne                                                                     204.100 zł

   § 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

    zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                 204.000 zł

    rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                 1.900 zł

 § 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje

 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                        1.900 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                           24.496 zł

    rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                         24.496 zł

   § 2030 dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań

   bieżących przez gminę na zasadzie porozumień z organami adm. Rządowej             8.200 zł

 
§2
 

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę                                                                 184.000 zł

Z tego:

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych                                        26.000 zł

     Rozdział 75615 wpływy z podatków i innych opłat od osób prawnych                  26.000 zł

     § 0320 wpływy z podatku rolnego                                                                             6.000 zł                                                     

     § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych                                           10.000 zł                                                                                                                                                                                         

     § 0500 podatek od czynności cywilno – prawnych                                                  10.000 zł dziale 801 Oświata i wychowanie                                                                                158.000 zł                                                                     

    rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                         158.000 zł  

    § 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                           8.000 zł

    § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

     pozyskane z innych źródeł                                                                                      150.000 zł

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi                                        8.522.653 zł

 

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę                                                                    501.557 zł

Z tego:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę                              10.300 zł

     Rozdział 40001 dostarczanie ciepła                                                                            8.000 zł

     § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                     8.000 zł

      rozdział 40002 dostarczanie wody                                                                             2.300 zł

     § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                        700 zł

     § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                 1.600 zł 

w dziale 600 Transport i łączność                                                                                    2.500 zł

    rozdział 60016 drogi publiczne gminne                                                                       2.300 zł

    § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                      1.200 zł

    § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                1.100 zł

    rozdział 60095 Pozostała działalność                                                                             200 zł

    § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     200 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                       37.900 zł

    rozdział 70005 gospodarka grunt. i nieruchom.                                                           3.000 zł

    § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                  3.000 zł

   rozdział 70095 pozostała działalność                                                                          34.900 zł

    § 4010 wynagrodzenie osobowe                                                                                12.900 zł

    § 4110 składki na ubezpieczenia społ.                                                                            500 zł

    § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                     3.000 zł

    § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                18.500 zł

w dziale 710 Działalność usługowa                                                                                 1.700 zł

    rozdział 71035 cmentarze                                                                                            1.700 zł

   § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   1.700 zł

w dziale 750 Administracja publiczna                                                                           13.590 zł

   rozdział 75022 Rady gmin                                                                                               340 zł

   § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 340 zł

   rozdział 75023 Urzędy gmin                                                                                       12.000 zł 

   § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                10.000 zł

   § 4410 krajowe podróże służbowe                                                                                2.000 zł

   rozdział 75095 pozostała działalność                                                                            1.250 zł

   § 4430 różne opłaty i składki                                                                                        1.250 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                                    18.759 zł

   rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                  18.086 zł

 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        15.120 zł

 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                     388 zł

 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                       1.678 zł

 § 4410 krajowe podróże służbowe                                                                                    900 zł

 rozdział 75108 wybory do sejmu i senatu                                                                         673 zł

 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                       284 zł

 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                           389 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż                                               1.642 zł

   rozdział 75412 ochotnicza straż pożarna                                                                      1.500 zł

 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                       1.500 zł

 rozdział 75414 obrona cywilna                                                                                         142 zł

 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                             42 zł

 § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                        100 zł

w dziale 757 Obsługa długu publicznego                                                                     59.000 zł

    rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek                                                           59.000 zł

   § 8070 odsetki od kredytów i pożyczek                                                                     59.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie                                                                             86.734 zł

    rozdział 80101 szkoły podstawowe                                                                          37.974 zł

   § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                               4.872 zł

   § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                                24.208 zł

   § 4120 składki na fundusz pracy                                                                                  1.614 zł

   § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   7.280 zł

   rozdział 80104 Przedszkola                                                                                          8.648 zł

 § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

   realizowane na podstawie porozumień między jst                                                       6.048 zł

 § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                                   2.000 zł

 § 4240 zakup pomocy naukowych                                                                                  450 zł

 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                         150 zł

 rozdział 80110 Gimnazja                                                                                            33.458 zł

 § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                                  21.659 zł

 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                  2.871 zł

 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                      7.515 zł

 § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                      849 zł

 § 4440 odpisy na ZFŚS                                                                                                    564 zł

 rozdział 80113                                                                                                                6.350 zł

 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                       6.300 zł

 § 4430 różne opłaty i składki                                                                                              50 zł

 rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół                                                       304 zł

 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                     246 zł

 § 4440 odpisy na ZFŚS                                                                                                      58 zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia                                                                                        1.200 zł

   rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                         1.200 zł

 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                      1.200 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna                                                                                  232.411 zł

   rozdział 85212 świadczenia rodzinne                                                                     204.100 zł

 § 3110 świadczenia społeczne                                                                                 200.200 zł

 § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                  3.900 zł

 rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                   1.900 zł

 § 4130 składki na ubez. zdrowotne                                                                              1.900 zł

 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                              26.411 zł

 § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                                10.074 zł

 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                 5.130 zł

 § 4120 składki na fundusz pracy                                                                                     294 zł

 § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                 10.913 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          25.871 zł

   rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów                                                        24.496 zł

   § 3240 stypendia dla uczniów                                                                                   24.496 zł

   rozdział 85401 Świetlice szkolne                                                                                 1.375 zł

   § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                                     551 zł

   § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                    760 zł

   § 4440 odpisy na ZFŚS                                                                                                     64 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                          1.500 zł

   rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                   1.000 zł

 § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                    1.000 zł

 rozdział 90015 oświetlenie ulic                                                                                        500 zł

 § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                       500 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                              8.450 zł

    rozdział 92109 domy i ośrodki kult. Świetlice i kluby                                                  250 zł

    § 4260 zakup energii elektrycznej                                                                                 250 zł

    rozdział 92116 Biblioteki                                                                                           8.200 zł

   § 2480 dotacja podmiot. dla instytucji kultury                                                            8.200 zł

 
§4
 

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę:                                                               374.393 zł

Z tego:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę                              11.226 zł

    Rozdział 40001 dostarczanie ciepła                                                                             4.226 zł

    § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                                  3.000 zł

    § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                 1.226 zł

    rozdział 40002 dostarczanie wody                                                                               7.000 zł

    § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                                  5.000 zł

    § 4430 różne opłaty i składki                                                                                       2.000 zł

w dziale 600 Transport i łączność                                                                                   6.500 zł

   rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy                                                                  3.000 zł

   § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   3.000 zł

   rozdział 60016 drogi publiczne gminne                                                                        3.500 zł

 § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                    3.500 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                       26.000 zł

   rozdział 70095 pozostała działalność                                                                          26.000 zł

 § 4260 zakup energii elektrycznej                                                                                  4.500 zł

 § 4270 zakup usług remontowych                                                                                17.000 zł

   § 4430 różne opłaty i składki                                                                                        4.500 zł

w dziale 710 Działalność usługowa                                                                                 1.200 zł

    rozdział 71035 cmentarze                                                                                             1.200 zł

   § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                                   1.200 zł

w dziale 750 Administracja publiczna                                                                           25.888 zł

   rozdział 75023 Urzędy gmin                                                                                       17.048 zł

   § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                  3.088 zł

   § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                     11.000 zł

   § 4260 zakup energii elektrycznej                                                                                 1.600 zł

   § 4430 różne opłaty i składki                                                                                        1.700 zł

   rozdział 75095 pozostała działalność                                                                            8.500 zł 

   § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   8.500 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                                     3.639 zł

   rozdział 75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                    2.966 zł

   § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                   2.966 zł

   rozdział 75108 wybory do sejmu i senatu                                                                        673 zł

   § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                      673 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.                                              7.642 zł

   rozdział 75412 ochotnicza straż pożarna                                                                     7.500 zł

   § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                                  5.500 zł

   § 4430 różne opłaty i składki                                                                                       2.000 zł

   rozdział 75414 obrona cywilna                                                                                       142 zł

 § 4410 krajowe podróże służbowe                                                                                   142 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie                                                                           230.994 zł

    rozdział 80101 szkoły podstawowe                                                                        203.615 zł

    § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     625 zł

    § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                   708 zł

    § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                  20.900 zł

    § 4240 zakup pomocy naukowych                                                                                770 zł

    § 4260 zakup energii elektrycznej                                                                              9.278 zł

    § 4270 zakup usług remontowych                                                                                   20 zł

    § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                   36 zł

    § 4440 odpis na ZFŚS                                                                                                    856 zł

    § 4480 podatek od nieruchomości                                                                                  422 zł

    § 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżet.                                                            170.000 zł

    rozdział 80104 Przedszkola                                                                                         2.600 zł

    § 4260 zakup energii elektrycznej                                                                                  450 zł

    § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                  2.150 zł

    rozdział 80110 Gimnazja                                                                                             6.555 zł

    § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.                                                       171 zł

    § 4120 składki na fundusz pracy                                                                                     484 zł

    § 4240 zakup pomocy naukowych                                                                               1.399 zł

    § 4260 zakup energii elektrycznej                                                                                2.856 zł

    § 4270 zakup usług remontowych                                                                                   774 zł

    § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                     21 zł

    § 4430 różne opłaty i składki                                                                                          850 zł

    rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół                                                               6.040 zł

    § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                  6.040 zł

    rozdział 80114 zespoły ekon-administrac. Szkół                                                       12.184 zł

    § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                                11.826 zł

    § 4120 składki na fundusz pracy                                                                                       53 zł

    § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                           44 zł

    § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                      59 zł

    § 4430 różne opłaty i składki                                                                                          202 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna                                                                                      10.853 zł

    rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe                                                                         9.000 zł

   § 3110 świadczenia społeczne                                                                                      9.000 zł

   rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                 1.853 zł

   § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    1.293 zł

   § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                           93 zł

   § 4410 krajowe podróże służbowe                                                                                  467 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                             4.099 zł

   rozdział 85401 świetlice szkolne                                                                                  4.099 zł

 § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                 510 zł

 § 4120 składki na fundusz pracy                                                                                         13 zł

 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                           464 zł

 § 4240 zakup pomocy naukowych                                                                                    240 zł

 § 4260 zakup energii elektrycznej                                                                                     725 zł

 § 4270 zakup usług remontowych                                                                                  1.500 zł

 § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                       647 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środow.                                              46.100 zł

 rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochr. wód                                                       28.100 zł

 § 4010 wynagrodzenie osobowe                                                                                    5.500 zł

 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                   2.000 zł

 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                       4.900 zł

 § 4260 zakup energii elektrycznej                                                                                 6.000 zł

 § 4430 różne opłaty i składki                                                                                         2.700 zł

 § 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                                         7.000 zł

 rozdział 90015 oświetlenie ulic                                                                                   18.000 zł

 § 4260 zakup energii elektrycznej                                                                               18.000 zł

 

Plan wydatków po zamianach wynosi                                                           7.824.462 zł

 
§5
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

 
§6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
SZYMON MŁODZIŃSKI
 
 
 
 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zwiększono dochody i tym samym wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie zawiadomień Wojewody dolnośląskiego o zwiększeniach dotacji. Zmniejszono plan dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej na podstawie podpisanego aneksu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o przesunięciu środków dotacji w wysokości 150.000 zł na rok 2006. Zwiększono środki na wynagrodzenia w Zespole Szkół w związku z likwidacją szkoły w Komarnie i obowiązkiem wypłacenia odpraw nauczycielom dokonując zwiększenia środków w wysokości 10.618 zł oraz przeniesień wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zwiększono środki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na opłacanie czynszu na rzecz gminy oraz zatrudnienie osób na robotach publicznych, pozostałe zmiany wynikają z przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie potrzeb w trakcie wykonywania budżetu.

 
 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Ilość odwiedzin: 2677
Skrócony opis: W sprawie wprowadzenia zamian w budżecie gminy na rok 2005
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-04-24 09:54:04
Data udostępnienia informacji: 2007-04-24 09:54:04
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-24 10:05:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner