logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR XXV/107/2005
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE
z dnia 01 kwietnia 2005 r.
 
 
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005
 
           Na podstawie art. 18 ust. 2 i 4, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ Dz. U. z 2003 r Nr 15 ze zmianami Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala co następuje:
 
§1
 
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                                                                    62.000 zł
Z tego:
W dziale 600 Transport i łączność o kwotę                                                                   40.000 zł
Rozdział 60078 Usuwanie klęsk żywiołowych                                                              40.000 zł
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin o kwotę                                                                                                                           40.000 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę                                                                         22.000 zł
rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze                                                                     20.000 zł
§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                20.000 zł
rozdział 85295 Pozostała działalność działalność kwotę                                                 2.000 zł
§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  2.000 zł
 
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                                                                     9.800 zł
Z tego:
W dziale 852 Pomoc społeczna                                                                                        9.800 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne                                                                            6.000 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                                     6.000 zł
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                      3.000 zł
§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                                     3.000 zł
rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                       800 zł
§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin                                                                                                                                    800 zł
 
Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi                                        8.570.248 zł
 
 
§2
 
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                                                                     62.000 zł
Z tego:
W dziale 600                                                                                                                  40.000 zł
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                               40.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  40.000 zł
 
w dziale 852 Pomoc społeczna                                                                                      22.000 zł
rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę                                                       20.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę                                                                          20.000 zł
rozdział 85295 Pozostała działalność działalność kwotę                                                 2.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę                                                                            2.000 zł
 
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                                                                      9.800 zł
Z tego:
W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę                                                                          9.800 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne o kwotę                                                               6.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę                                                                            6.000 zł
 
rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę                                         3.000 zł
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę                                                      3.000 zł
rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę                                                         800 zł
§ 4210 zakup materiałów materiałów kwotę                                                                       800 zł
 
Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi                                        7.872.057 zł
 
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
 
SZYMON MŁODZIŃSKI
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005 dokonano na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Dolnośląskiego o ostatecznych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy budżetowej.
 
 
 

Ilość odwiedzin: 2514
Skrócony opis: W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-19 11:10:17
Data udostępnienia informacji: 2007-03-19 11:10:17
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-19 11:23:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner